Aušros Maldeikienės 2019 Prezidento rinkimų kampanija (toliau – Kampanija) gerbia vartotojų privatumą, teisėtai tvarko, prižiūri ir saugo vartotojų pateiktus asmens duomenis.

Toliau pateikiame esminę informaciją apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Kampanija renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtu teisėtu pagrindu – Jūsų sutikimu.

Jūsų sutikimas yra bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Kampanija tvarko Jūsų duomenis informavimo apie Kampaniją bei Aušros Maldeikienės politinę veiklą tikslais.

Kampanija tvarko šiuos Jūsų duomenis:

 • asmens duomenis, kuriuos pateikiate Kampanijos naujienlaiškio prenumeratos formoje;
 • asmens duomenis, pateikiamus formoje, kurią pildo norintys tapti kampanijos savanoriais ar kitaip prisidėti prie kampanijos veiklos;
 • asmens duomenis, kuriuos pateikiate raštišku savo sutikimu anketose, kurios yra platinamos kampanijos renginių metu;
 • kitus asmens duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Jūsų asmens duomenys bus saugojami iki Kampanijos veiklos pabaigos.

Kampanija neteikia Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims. Kampanija Jūsų asmens duomenis gali teikti įstaigoms arba organizacijoms pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Kampaniją su prašymu suteikti informaciją apie Kampanijos metu tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į Kampaniją su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į Kampaniją su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į Kampaniją su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į Kampaniją su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į Kampaniją su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į Kampaniją su prašymu suteikti informaciją apie Kampanijos metu tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Visais šiais bei kitais su privatumo politika susijusiais klausimais Jūs galite kreiptis į Kampaniją el. pašto adresu info@maldeikiene.lt